ආතල් කතා / Athal Katha ……

SL Apps - Kelum Prabash Kumara

Install On:

Install
  • ආතල් කතා / Athal Katha ......
  • ආතල් කතා / Athal Katha ......
  • ආතල් කතා / Athal Katha ......
  • ආතල් කතා / Athal Katha ......
  • ආතල් කතා / Athal Katha ......
  • ආතල් කතා / Athal Katha ......

Description

The best collection of funny stories are in one place. Join us and enjoy…

ලොකු පොඩි කොයි කවුරුත් කැමති, සුපිරිම ආතල් කතා පෙළක් ඔබ වෙතට තිලිණ කරන්නටයි මේ අපගේ වෑයම.

මේ සුපිරිම කතා සෙට් එක රස විදින්න ඔබත් දැන්ම අප සමග එකතු වන්න….

(Funny stories, Amda, Sinhala comic, Sinhala fun, Amdans stories, athal buwa, fun zone, Sri Lanka, bukiya, bukiye athal)

What new in version: 1.1!

Informations

Developer

SL Apps - Kelum Prabash Kumara

Category

Version

1.1

Size

Rating

10